Category – קטגוריות המוצרים של אמזון על בסיס מאפיינים ושימושים משותפים. כאשר לכל קטגוריה יש גם קטגוריית משנה ומשנה למשנה וכן הלאה..